• Surat Manav Seva Sangh, New Civil Hospital Campus, Majura Gate, Surat GUJARAT.
 • +91261-2244394
Slide background
Slide background
Slide background Welcome to Chhanyado Surat

ભુખ્યાને ભોજન ધરે છે છાંયડો,તરસ્યાંને તૃપ્ કરે છે છાંયડો,
રાહમાં જોઈ દરદ એ રાંકનું,હેતથી બાથ ભરે છે છાંયડો

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

OUR DEPARTMENT

 • Jivanjyot Diagnostic Centre

  Our trust has also started Chhanyado managed Jivan Jyot hospital at Udhana main Road Has excellent facilities of MRI, CT-SCAN, Sonography, X-Ray, TMT, 2D Echo, Dental treatment, Lab test, Retina Operation, Physiotherapy, Dialysis total free Low cost excellent team of doctors.

  Read More

  Chhanyado Bhojanshala

  We are running "Bhojanshala" at extremely concessional rates i.e. at Rs.3/- only per person per dish for the care takers & relatives of the patients admitted in the New Civil Hospital, Surat and who are coming from the interior villages area of Surat, Navsari and Bharuch District.

  Read More

  Aatmajyoti MRI Centre

  Our trust has started MRI Centre named "Aatmajyoti MRI Centre" at new civil hospital, surat under public-private partnership scheme of Government of Gujarat on 15th May 2008. The Centre was inagurated by honorable Chief Minister Shri Narendrabhai Modi.

  Read More

  Maheshwari Dialysis Centre

  The total cost of a dialysis is around INR 1100 (US$ 17). which includes dialyzer, blood tubing and diaposable kit etc.Every day centre performs 39 dialyses. We are doing 11700 dialysis per annum.(39*300-days) out of 11700 dialysis 60% dialysis are being done free of cost.

  Read More


  Jaymala Pathlabs

  We have already started Pathology Laboratory named Jaymala Pathlabs from 22 August 2011. We have installed automatic branded machines like siemens, transasia, erba etc. Our charges are almost 50% less then prevailing market rates.

  Read More

  Lokseva Medical Store

  We are running fair price medical store namely ‘Lok Seva Medical Store’. We offer discounted rate medicine to the patients of New Civil Hospital Surat and other patients of the city.Also we are giving 25% to 50% charity discount on surgical items.

  Read More

  Tejas Eye Hospital

  Divyajyoti trust was established with the support of “Chhaynado” in 2010. Tejas Eye Hospital run by Divyajyoti trust in Mandvi town with a view to serve the poor and needy tribal population around the area was started in May 2011. Very well equipped hospitals of Gujarat.

  Read More

  Khergam

  This organization is located in the Sarasiya Flood of Khergam Taluka in the interior tribal area of Navasari district. It is located in the tribal area at a distance of 4 km from Khergam. In this institution students are educated of knowledge-religion and culture.

  Read More

"Chhanyado" Founder

LATE SHRI POPATLAL VYAS

For development of "Chhanyado" a new trust Surat Manav Seva Sangh was establish under my president ship. This trust jointly work with poor patient relief trust.

"Chhanyado" President

SHRI BHARATBHAI SHAH

Our trust is working at New Civil Hospital Campus, Majura Gate, Surat, popularly known as “Chhanyado”.Our belief is True Religion is "Service to Mankind”

Helping People Makes This World A Better Place

In Nepal there was heavy earth quake in the month of April 2015. After this disaster our “Chhanyado” trust, D.B.Tejani Cancer Institute and Jivan Jyot Trust Amroli have jointly visited the affected areas of Nepal namely Bhimtar Sindhupal Chowk District and Jalbire villages. At the same time we had supplied life saving drugs (Generic medicine) to the Government hospital Nepal worth INR 12 lacs. There after our “Chhanyado” trust has to decide to build 200 shelter home (Transitional Shelter Home) with the help of Chaudhary Foundation Nepal with grossary, blenkets, clothes etc.

We have also decided to help those children who are deaf and dumb by birth. Child below 12years is operated freely at Dr. Vinod Shah’s clinic Surat as per guideline of Government of Gujarat. (Chinmay Public Charitable Trust) After such operation child require speech therapy so that the child can gradually able to speak. Total expense per patient for such therapy is approximately Rs. 40,000/- (Forty thousand only) our trust has decided to bare this expense for five years.(Every year our trust will donate Rs. 12, 50,000/- for five year.

Recently we have decided to help heart patients who have heart problem and advised bypass surgery or valve surgery and whose Angiography is being done before 6 months and the patient has financial problem and didn’t able to do bypass surgery at the time of angiography is entitle for our scheme, In this scheme patient has to pay Rs. 50,000/- for the same and in case of valve operation patient has to pay Rs. 75,000/-. We have decided to do one hundred heart as well as valve operation within one year. (i.e. from july 2015 to june 2016)

"CHHANYADO"

Our Welfare Projects

Lokseva Medical Store

We offer charity discount @ 25% on surgical items.*

White cloth(kafan)

We are provining free of cost 2.5 meter white cloth(kafan) cover dead body

Food Services

We are running "Bhojanshala" at extremely concessional rates i.e. at Rs.3/- only per person per dish for the caretakers

Sanitary materials

We are giving totally free gift of one kit containing baby mattress, baby towel, one meter cloth piece and 11 other necessary pieces of cloths

Tea & Breakfast

We are providing tea and biscuits free of cost to the Patients and their relatives(caretakers) of New Civil Hospital Surat

Aaram Mandir

We offer this facility at just Rs.1/-* per day. This includes bed, lockers, common gas facility etc.

OUR HISTORY

 • SINCE1998

  Since 1998-Bhojanshala(Food Services)We are running "Bhojanshala" at extremely concessional rates i.e. at Rs.3/- only per person per dish for the care takers & relatives of the patients admitted in the New Civil Hospital Surat and who are coming from the interior villages area of Surat, Navsari, Bulsar, ahawa, dang and Bharuch District.

  SINCE2004

  Since 2004 -Fair Price Medical Store "Lokseva Medical Store",Dormitory Facilities "Shree Shriyadevi Bhagirath Rathi Aaram Mandir"Medical Instruments to use at home without any rent"'Not only patients of Civil Hospital but citizen of surat are also taking benefit of this activity.'-

  SINCE2005

  Since 2005-Sanitary materials to New born babies in new civil hospital, We are giving free ambulance services to Below Poverty Line patients referred by New Civil Hospital. We are providing 1 cup of tea with fresh breakfast.

 • SINCE2006

  Since 2006 -We are giving ‘Shiro’ prepared from pure ghee, wheat Atta and Gur to all patients of Gynec ward and children ward of New Civil Hospital Surat, that too totally free.

  SINCE2008

  2008 - We have started an MRI Centre named "Aatmajyoti MRI Centre" at New Civil Hospital, Surat . With one of the world's most advanced and efficient 1.5 Tesla MR system from Siemens.

  SINCE2009

  Since 2009- Our trust is also providing 1.5 kg "Vasana Laddu" prepared from pure ghee, dry coconut, ginger, eatable gum (Gunder) to every patient after their discharge from Gynec ward of New Civil Hospital Surat.

 • SINCE2010

  Since 2010-Our trust has started DIALYSIS Centre named Maheshwari Dialysis Centre.

  SINCE2011

  Since 2011-Our trust has started Jaymala pathological lab.

  SINCE2012

  Since 2012 - Our trust has started Self-employment classes for needed people.

Donate Us

 • thumb1 SHRI BHARATBHAI SHAH, President
  Our trust is working at New Civil Hospital Campus, Majura Gate, Surat, popularly known as “Chhanyado”.Our belief is True Religion is "Service to Mankind”
 • thumb1 AanadiBen Patel, Current Governor of Uttar Pradesh and Former Chief Minister of Gujarat.
  માનવસેવા એ જ પ્રભુસેવાના મંત્રને આત્મસાત કરતી પ્રવૃત્તિઓ થકી સમાજની એવી વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચવાની મથામણ કે જેઓ સ્વમાનભેર જીવવાની કોશીષમાં મદદની અપેક્ષા ન રાખતા હોય એવા પરિવારો કે જેઓને આરોગ્ય સેવાને સંલગ્ન અન્ય સેવાઓની આપૂર્તિ જરૂરી હોય છે. ઉપરોક્ત બાબત માટેના તમામ પ્રયત્નો ધન્યવાદને પાત્ર છે.સમાજમાં ચાલતી આ સેવાઓનો વ્યાપ જાણે અજાણે કેટલીએ જિંદગીઓને નવજીવન બક્ષે છે.
 • thumb1 Sant Shri Morari Bapu  
  Being sad and miserable in anticipation of our happiness is inauspicious. Being downcast for the sake of others' happiness is propitious.
 • thumb1 Ramdevji Maharaj  
  યોગ એ જ જીવન

What We're Doing Right Now

 • Covid -19 - Lock Down - Bhojan Seva / Food Seva - Chhanyado

  During this Pendamic situation, Our prime Minister had declared Lock Down from 25th March 2020. Due to lockdown it is difficult for a industrial labours who are migrants and single living ,Lower middle class who are daily earnering and spending, for middle class who don’t have enough savings as well as stock of grains in their house. Under the circumstances our Trust decided to distribute food to all migrants labours and needy peoples as food is a basic necessity.We run kitchens in different ares of Surat city and district for 66 days. We managed food packets and loose food for 50 lacs+ persons.we run 7 Centres.We appealed to house women to cook 5 to 10 extra Rotis and donate to us and there be serve to th society particularly hungry peoples. In response to our apples in Facebook and whatsup around 26000 women were giving us 1.5 lacs roties daily from 1320 collecting Centres. 120 voulenteers were engaged for collecting rotis. Total 650 volunteers were working including distribution, preparation and cooking, packing etc. we had covered mainly industrial ares were labours and migrant workers are living. We received donation for 200 tons vegetables from farmers, around 50000 rotis daily from other Trust and also prepared rotis by taking help of village women and business men having roti preparation machines. Due to all this support we were able to managed food for 50 lacs+ persons.We also managed Breakfast,Lunch and dinner for COVID 19 patients admitted in new civil Hospital. 57000 dishes distributed during 8th June to 15 th July. Also daily 1000 persons morning breakfast for doctors and patients are till serving also water bottles of one ltr is distributing to all patients daily.

 • AFFECTED PEPOLE OF NEPAL

  In Nepal there was heavy earth quake in the month of April 2015. After this disaster our “Chhanyado” trust, D.B.Tejani Cancer Institute and Jivan Jyot Trust Amroli have jointly visited the affected areas of Nepal namely Bhimtar Sindhupal Chowk District and Jalbire villages. At the same time we had supplied life saving drugs (Generic medicine) to the Government hospital Nepal worth INR 12 lacs. There after our “Chhanyado” trust has to decide to build 270 shelter home (Transitional Shelter Home) with the help of Chaudhary Foundation Nepal with grossary, blenkets, clothes etc.

 • HELP THOSE CHILDREN WHO ARE DEAF AND DUMB BY BIRTH

  We have also decided to help those children who are deaf and dumb by birth. Child below 12 years is operated freely at Dr. Vinod Shah’s clinic Surat as per guideline of Government of Gujarat. (Chinmay Public Charitable Trust) After such operation child require speech therapy so that the child can gradually able to speak. Total expense per patient for such therapy is approximately Rs. 40,000/- (Forty thousand only) our trust has decided to bare this expense for five years. (Every year our trust will donate Rs. 12, 50,000/- for five year.

EVENTS

SINCE 2008

Aatmajyoti MRI Centre

Chhanyado Surat

MRI Centre - "Aatmajyoti MRI Centre"Our trust has started MRI Centre named "Aatmajyoti MRI Centre" at new civil hospital, surat under public-private partnership scheme of Government of Gujarat on 15th May 2008.

SINCE 2010

Maheshwari Dialysis Centre

Chhanyado Surat

Sinces 2010 maheshwari dialysis centre help to patient The total cost of a dialysis session is around INR 1000 (US$ 17).We provide it hear for only INR 350 (US$ 5.6). Along with the dialyzer,blood tube, and the disposable kit.

SINCE 2012

Jaymala Pathological Lab

Chhanyado Surat

Jaymala pathological lab opening ceremony with shri Narottam Bhai Patel and shri Govindprasad saraugi ,police commissioner shri Rakesh Asthana and other respected guest.

THE EXPERT SERVICES THAT WE OFFER

MRI Centre

Our trust has started MRI Centre named "Aatmajyoti MRI Centre" at new civil hospital, surat . The centre was inagurated by honorable Chief minister Shri Narendrabhai Modi. We are doing free MRI to Below Poverty Line patients referred by suprintendent of New Civil Hospital Surat*.

DONATE NOW

DIALYSIS Centre

The centre does around 12500 dialysis annually. “The dialysis centre faces shortfall of INR 11 million (US$ 176,421) each year. Of this, nearly INR 4 to 5 million (US$ 64,159 to 80,214) comes from the Aatmajyoti MRI Centre. This is a big contribution.” says Bharat Shah. The remaining is met through donation.*.

DONATE NOW

PATHOLOGICAL LAB

Jaymala Pathology Lab is equipped with all modern machines for testing including RA-50.Organization serve all Pathology lab treatments with 50% reduce rate.'Not only patients of Civil Hospital but citizen of surat are also taking benefit of this activity.'*.


DONATE NOW

WebSite Settings Panel

Theme Colors
Layout Styles
Bakground Pictures